Foreldrerådets arbeidsutvalg

FAU

FAU er en forkortelse for foreldrerådets arbeidsutvalg. Foreldrene på trinnet velger én eller flere representanter til FAU. Det skal være minst én representant fra hvert klassetrinn. Den som velges skal representere de foresatte på det respektive trinnet. Sammen representerer FAU alle foreldrene ved skolen. Hovedoppgaven til FAU er å styrke samarbeidet mellom hjemmet og skolen.

Har du lyst å delta i FAU, men ønsker mer informasjon?
Kontakt rektoren vår Josef på rektor@stams.no

Leder for FAU skoleåret 2021/2022 vil bli satt i løpet av høsten

FAU skal sikre at foreldrene har reell medvirkning, fremme foreldrenes felles interesser og medvirke til at elevene og foreldrene kan ta aktiv del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø. De blir godt kjent med de ansatte på Norlights Montessoriskole Stavanger og skal fremme fellesinteressen til alle foreldre og foresatte. FAU tar ansvar for sosiale arrangementer både for elevene og de foresatte. De arrangerer for eksempel:

 • 17. mai
 • Aktivitetsdager
 • Turneringer
 • Dugnader
 • Avslutninger
 • Arrangementer før juleferien, andre høytider eller ferier

FAU ved Norlights Montessoriskole Stavanger

Skolen vår er fremdeles under oppbygning, og det er derfor viktig for skolen å ha et FAU som bidrar til skolens utvikling. FAU kan være en god støttespiller i å gjøre skolen kjent, å bygge opp skolens renommé og å etablere en trygg og god skolehverdag for både elever og ansatte.

FAU ved Norlights Montessoriskole Stavanger skal samarbeide med foreldregruppen, elevrådet og skolens ansatte og ledelse for å skape et godt skolemiljø og en aktiv skole.

Det er viktig at representantene som velges til FAU er engasjerte i skolens utvikling og kvalitet. Ved å spre ordet om skolen i sine kommuner og i sine vennekretser kan det bidra til økte midler og et større tilbud til barna deres.

Andre typiske arbeidsoppgaver for FAU er:

 • Informere alle foreldre om aktuelle saker og høre på dem
 • Samarbeide med elevrådet, rektor og lærerne
 • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldrene
 • Arrangere samlinger for foreldrene og lærerne, som storforeldremøter med ulike temaer
 • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel trafikk, skolemiljø, inneklima, ordensreglement, strategiske planer og komme med innspill til skolen i saker der foreldrenes engasjement er viktig
 • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

FAU informerer de foresatte på mail om hva som gjennomgås og besluttes på møter og årsmøter. Dersom det kommer inn viktige saker kan FAU arrangere foreldremøter.

Foreldrerådets Arbeidsutvalg

Kontakt

Leder for FAU skoleåret 2021/22 er Morten B. Tidemann

Kasserer:

Silje Ledaal Norheim

Småtrinnet

 1. Klasse: Jochai von Baumgarten
 2. Klasse: Maja Bijelic
 3. Klasse: Jochai von Baumgarten

Mellomtrinnet

 1. Klasse: Silje Ledaal Norheim
 2. Klasse: Johanna Jobarteh
 3. Klasse: Johanna Jobarteh

Ungdomstrinnet

 1. Klasse: Asbjørn Moe
 2. Klasse: Asbjørn Moe
 3. Klasse: Asbjørn Moe
 4. Klasse: Asbjørn Moe